EIT Raw Materials Baltic Sea Region Partner event in Tallinn University of Technology, 22-23.3.2016


EIT RawMaterials is a European initiative financially supported by the European Union, aiming to improve innovation in the raw materials value chain. Our activities cover the whole raw material value chain of metals and other minerals: from exploration to mining, and from processing to recycling, substitution and eco-design. 

Matchmaking event in Tallinn University of Technology, Estonia, 22-23.3.2016, aims to bring together SME's, research organisations, universities and large companies, to form high quality project consortia.

During the Spring of 2016 we are opening a call for our partners to apply funding for e.g. technology upscaling and demonstration projects, as well as a continuous call for SMEs and Start-ups to apply for funding. It is also possible for SMEs and start-ups to partner with large companies, universities and research institutes to launch upscaling and demonstration projects. 

Baltic Sea Region Partners together with key actors in the metals and minerals sector:

  • Show during event in Tallinn how large actors in the raw material sector are building their ecosystems of industrial suppliers and market channels
  • Using chance to promote and boost ideas to large  firms and/or actors in the EIT RawMaterials' Baltic and European Network
  • Shares information about how you can benefit from EIT Raw Materials funding instruments

Stay connected! http://mi.ttu.ee/rawmaterials

From EIT_Raw_Materials Partners meeting, 22-23.3.2016

EIT RawMaterials has 120 partners, including some of the most significant industries in the sector such as Outotec, Sandvik, Höganäs, Metso Minerals, Atlas Copco, LKAB, Boliden, BASF, UMICORE, Arkema, ArcelorMittal Maizières Research, H.C. Starck and Mondragon Corporation. More info on our focus areas: http://eitrawmaterials.eu/downloads/knowledgeandinnovation.pdf

Department of Mining, Estonia - http://mi.ttu.ee/mining
Mining Research - http://mi.ttu.ee/research
Mining Horizon projects at Horizon 2020 - http://mi.ttu.ee/horizon2020
#Mäeinstituut #Mining #Research

Mäeinstituut uurib kaevandamisel tekkivate jääkide ja jäätmete taaskasutamist.

Quarry Life Award 2016

The Quarry Life Awards offers a unique opportunity to add true ecological and educational value to a mining environment. Take a look at the following project topics and let your creativity go to work.
http://www.quarrylifeaward.com/

From QuarryLifeAward konkurss korrastamisprojektidele, 19.02.2016

Mäeinstituut uurib kaevandamisel tekkivate jääkide ja jäätmete taaskasutamist.

Tule õpi inseneriks - geotehnoloogia bakalaureuseõpe ja magistriõpe annavad sellele aluse

Tule õpi inseneriks!

Geotehnoloogia
Mis on Geotehnoloogia?
Geotehnoloogia on õpetus maapõue kasutamisest. Geotehnoloogia oma olemuselt koosneb mäendusest ja rakenduslikust geoloogiast.
Magistriõppes omandatakse teadmisi inseneriprojektide koostamiseks, juhtimiseks, uuringu planeerimiseks ja läbiviimiseks, saadakse kogemusi meeskonnatöös, sh rahvusvahelistes projektides ja õppes, õpitakse hindama inseneritöö tulemuste uudsust, majanduslikku efektiivsust, omandatakse kogemusi erialaseks suhtlemiseks vähemalt ühes võõrkeeles

Riigikontroll: riik ei pea põlevkivijäätmeid oluliseks probleemiks - ärileht.ee

Riigikontroll: riik ei pea põlevkivijäätmeid oluliseks probleemiks - ärileht.ee:Riigikontroll: riik ei pea põlevkivijäätmeid oluliseks probleemiks

ärileht.ee
                     
Estonia kaevandus.
Estonia kaevandus.
Foto: Jevgenija Zelenskaja
Riigikontrolli audit näitas, et keskkonnaministeeriumil tuleb senisest tõhusamalt suunata ettevõtteid vähendama põlevkivikaevandamise ja kasutamisega kaasnevate jäätmete teket ning suurendama tekkinud jäätmete taaskasutamist.
Samuti juhib audit tähelepanu sellele, et keskkonnaametil oleks mõistlik küsida ettevõtetelt nõuetekohast tagatist, mis välistaks riigi kulud juhul, kui prügila või jäätmehoidla omanik satub majanduslikesse raskustesse ja riik peab ettevõtte asemel jäätmehoidla sulgema.
Põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmeid tekib aastas ligikaudu 17 miljonit tonni, mis moodustab 80 protsenti kõigist Eestis tekkivaist jäätmeist. Põlevkivijäätmete teke on elektri- ja õlitoodangu suurenemise tõttu aastatel 2009–2013 kasvanud 56 protsenti. 
Põlevkivitööstuse algusest alates on prügilatesse ja jäätmehoidlatesse ladestatud üle 400 miljoni tonni jäätmeid ning jäätmekäitluskohad hõlmavad Ida-Virumaa territooriumist üle 27 km². Põlevkivitööstuse jäätmed põhjustavad jätkuvalt negatiivset keskkonnamõju Ida-Virumaa elu- ja looduskeskkonnale.
Riik ei pea põlevkivijäätmeid oluliseks probleemiks
Hoolimata sellest, et põlevkivijäätmeid tekib suurtes kogustes, ei ole riik pidanud seda oluliseks probleemiks ega nõudnud ettevõtetelt jäätmetekke vähendamist ja taaskasutamise suurendamist. 2014. aastal vastu võetud riiklikus jäätmekavas on tunnistatud põlevkivijäätmete suurt osakaalu üldisest jäätmetekkest, kuid jäädud põlevkivijäätmeid käsitledes üldsõnaliseks ning üksnes konstateeritud olemasolevat olukorda, pakkumata selle parandamiseks lahendusi. 
Jäätmekavas on välja toodud, et vaja on toetada põlevkivisektoris tekkivate jäätmete taaskasutamislahenduste ja tehnoloogiate arendamist ning rakendamist, kuid kavas ja selle rakendusplaanis puuduvad meetmed ning tegevused, kuidas neid eesmärke saavutada. 
Ka põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas ei ole jäätmete vähendamisele ega taaskasutamisele seatud sihttasemeid ning põlevkivijäätmeid tekitavatele ettevõtetele väljastatud keskkonnakaitseload ei sisalda nõuet vähendada jäätmete teket ja ladestamist ning suurendada taaskasutamist. Keskkonnaministeerium selgitas auditi käigus, et põlevkivijäätmete tekkimine on paratamatus, mis kaasneb maavara kaevandamise ja töötlemisega. 
Auditi käigus selgus, et põlevkivijäätmete taaskasutamiseks on mitmeid võimalusi, kuid sobivaid ja majanduslikult põhjendatud lahendusi suuremahuliseks jäätmete ringlussevõtuks seni leitud pole, sest põlevkivijäätmetest valmistatud toodete järele ei ole piisavalt nõudlust.
Keskkonnaministeeriumi hinnangul on jäätmete taaskasutamisvõimaluste leidmine peamiselt ettevõtete ülesanne. Riigikontrolli arvates peaks riik siiski soodustama põlevkivijäätmete taaskasutamist, näiteks tekitades põlevkivijäätmetest valmistatud toodete järele nõudlust avalike hoonete ja rajatiste ehitamisel.
Enamik jäätmeid ladestatakse endiselt prügilatesse
Kuni põlevkivijäätmetele ei leita taaskasutamisvõimalusi, ladestatakse enamik põlevkivitööstuse jäätmeist endiselt prügilatesse. Selle tulemusena kasvab jäätmekäitluskohtade maht ja nendega hõlmatud maa-ala, säilib keskkonna reostumise oht ega hoita kokku muid ressursse, mida oleks võimalik jäätmetega asendada. 
Riigikontrolli auditist selgus, et andmeid, mida ettevõtted esitavad riigile jäätmete koguste ja keskkonnaseire kohta ja millele tuginevad riigi jäätmekäitlust puudutavad strateegilised otsused, saastetasu sissenõudmine, riikliku jäätmestatistika koostamine ning keskkonnamõju väljaselgitamine, ei kontrollita piisavalt. Jäätmearuandluse põhjalikku kontrollimist ei pea enda ülesandeks ei Keskkonnaamet ega Keskkonnainspektsioon.
Samuti pole riik tõendanud ettevõtete tehtud keskkonnaseire tulemuste õigsust. Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti sõnul vastutavad esitatud andmete õigsuse eest ettevõtted.
Audit näitas, et riik on kulutanud põlevkivijäätmetest põhjustatud jääkreostuse kõrvaldamiseks üle 50 miljoni euro ja peab kulutama veel kümneid miljoneid eurosid. Muu hulgas on Keskkonnaministeerium pidanud korrastama Kohtla-Järve ja Kiviõli vanad poolkoksimäed. Korrastamist ootavad Purtse jõgi, fenoolisoo ning Kukruse aherainemägi. 
Samas leidis riigikontroll, et riik pole end piisavalt kaitsnud tulevikus tekkida võiva sarnase olukorra eest, kus jäätmekäitluskohad tuleb sulgeda maksumaksja raha eest. See võib juhtuda, kui ettevõtted, kelle tegevuse tagajärjel on tekkinud korrastamist vajavad jäätmekäitluskohad, satuvad majanduslikesse raskustesse. Eesti õigusaktide kohaselt peavad ettevõtted korrastama oma jäätmekäitluskohad ise ja tõendama oma suutlikkust seda kohustust täita rahalise tagatisega. 
Riigikontroll järeldas, et rahaliste tagatiste süsteem pole soovitud kujul rakendunud, sest Keskkonnaamet pole nõudnud ettevõtetelt prügilate ja jäätmehoidlate korrastamistöödeks vajalikku tagatist ega välja arvutanud, kui suurt tagatist nõuda. Seetõttu on ettevõtted ise jäätmekäitluskohtade korrastamiseks raha eraldanud, kuid Riigikontrolli hinnangul ei pruugi osa ettevõtete eraldatud summa olla korrastamiseks piisav. 
Riigikontroll soovitas keskkonnaministril seada valdkondlikes arengukavades konkreetsed eesmärgid põlevkivijäätmete ladestamise vähendamiseks ja taaskasutuse suurendamiseks, pöörata senisest enam tähelepanu ettevõtete esitatud andmete õigsuse tõendamisele ning vaadata kiiremas korras üle põlevkivijäätmete käitluskohtade rahalise tagatise süsteem.
Taust
Põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisel tekib peamiselt kolme liiki jäätmeid: kaevandamisel ja rikastamisel aheraine, elektritootmisel põlevkivikoldetuhk ja -lendtuhk, põlevkiviõli tootmisel poolkoks ning tahke soojuskandja seadme must tuhk ja fenoolvesi, lisaks tekib veel pigijäätmeid. Kõik nimetatud jäätmed, välja arvatud aheraine, on Eesti õigusaktide kohaselt ohtlikud jäätmed ning vajavad käitlemiseks eritingimusi. 
Eestis tekib inimese kohta 8 tonni ohtlikke jäätmeid aastas. Selle näitajaga hoiab Eesti Euroopa Liidu liikmesriikide seas konkurentsitult esimest kohta, ületades Euroopa Liidu keskmist näitajat – 200 kg inimese kohta aastas – 40 korda. Kokku tekkis 2013. aastal 18,1 miljonit tonni põlevkivijäätmeid.
Riigikontroll analüüsis, kas riik on olnud piisavalt nõudlik põlevkivi kaevandamisel ja töötlemisel tekkivate jäätmete käitlemise korraldamisel. Selleks hinnati, kas riik on suunanud ettevõtteid jäätmete ladestamist vähendama ja taaskasutust suurendama ning teinud õigusaktide nõuete ja lubade tingimuste täitmise üle tõhusat järelevalvet. Analüüsiti, kas ja kuidas riik on põlevkivijäätmeist põhjustatud jääkreostuse likvideerinud ning taganud, et jäätmekäitluskohti kasutavad ettevõtted korrastavad need kohad ise, nagu on õigusaktidega nõutud.